P&O advies

Samen met uw medewerkers hetzelfde doel voor ogen hebben?

Bekijk onze werkwijze

Recruitment

QPR ondersteunt organisaties op het gebied van Recruitment en Arbeidsmarktcommunicatie.

Meer weten?

Interim

Tijdelijk extra mankracht nodig?

Bekijk onze interim services

Professionals

Toe aan een nieuwe stap in uw carrière?

vacature aanbod

Privacy verklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten die zich inschrijven in het bestand van QPR Recruitment, Development & Outplacement Services (hierna: QPR of wij) en/of solliciteren op een vacature of interim opdracht door QPR gepubliceerd. Vanwege mogelijke bemiddeling hebben we gegevens van jou nodig die wij verwerken.

Wij respecteren de privacy van de mensen die op onze vacatures of interim opdrachten solliciteren of zich inschrijven in ons bestand en gaan daarom vertrouwelijk en zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Hierbij houden we ons aan de huidige privacywetgeving en eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij verzamelen niet meer gegevens dan nodig, gebruiken deze gegevens alleen voor de vacatures of interim opdrachten door QPR gepubliceerd, bewaren deze gegevens niet langer dan nodig en wettelijk toegestaan, beperken de toegang tot gegevens, verstrekken geen informatie aan derden tenzij wij hiervoor jouw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn en streven ernaar onze instellingen en functies maximaal privacy vriendelijk in te richten.

Met deze Privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens kunnen verwerken.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

QPR, is verantwoordelijk voor het vaststellen van het doel van en de middelen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Wiens gegevens krijgen we binnen en via welke bronnen?

QPR verwerkt persoonsgegevens van personen die zich inschrijven in ons bestand of solliciteren op een vacature of interim opdracht door QPR gepubliceerd. Inschrijven in ons bestand of solliciteren op een vacature of interim opdracht kan via onze website. Door inschrijving of sollicitatie via onze website komen jouw gegevens in ons recruitmentsysteem terecht. Wanneer we via telefoon, e-mail, cv-databases of zakelijke Social media (bijvoorbeeld via LinkedIn) contact hebben over een vacature, interim opdracht of inschrijving in ons bestand, zullen we je vragen om via onze website in te schrijven of te solliciteren. Sollicitaties en inschrijvingen komen via een bericht in de mail binnen bij onze Consultants.

Voor welke doelen verwerken we welke persoonsgegevens en wat is de legale basis hiervoor?

Wij verwerken persoonsgegevens van personen die solliciteren of zich inschrijven in ons bestand voor verschillende doelen. De verschillende doelen staan hieronder nader toegelicht. Niet elk van deze doelen zal voor jou van toepassing zijn. Als een doel niet voor jou van toepassing is, dan worden de persoonsgegevens die bij dat doel genoemd worden ook niet verwerkt.

Doel om de geschiktheid voor een bepaalde vacature of interim opdracht te kunnen beoordelen.
Doel om een interessante functie of interim opdracht te vinden voor personen die zich in ons bestand hebben ingeschreven.
Doel om interessante kandidaten te vinden voor een vacature of interim opdracht.
Voor de 3 bovengenoemde doelen verwerken we de volgende (persoons)gegevens: cv, motivatie, voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, werk- en denkniveau, eventueel referenties. Als je ervoor kiest om de volgende (optioneel) gegevens ook in te vullen, verwerken we ook deze gegevens: Nationaliteit, geboortedatum, informatie over jouw persoonlijkheid en wenen ten aanzien van werk (o.a. gewenste werkregio(‘s), functiegroep(en), functie(s) en salaris).

Doel om contact te hebben met personen die gesolliciteerd hebben of zich in ons bestand hebben ingeschreven. Contact over de inschrijving of sollicitatie of over een mogelijk interessante vacature of opdracht. En contact door het toezenden van een nieuwsbrief.
Voor dit doel verwerken wij de volgende persoonsgegevens: Voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel contactgegevens van de betreffende persoon op zakelijke Social media (bijvoorbeeld op LinkedIn).

Doel voor het afnemen van (online) assessments.
Voor dit doel worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: Naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Doel om je als kandidaat voor een vacature of interim opdracht voor te leggen.
Voor dit doel verwerken we de volgende persoonsgegevens: cv, motivatie, informatie over je persoonlijkheid en wensen ten aanzien van werk en eventueel referenties en/of assessment resultaten.
Het verwerken van de genoemde persoonsgegevens is noodzakelijk voor het bereiken van de hierboven genoemde doelen. De legale basis voor verwerking van bovengenoemde persoonsgegevens is gelegen in de AVG-grondslag: behartiging van gerechtvaardigde belangen.

Wie zijn de verwerkers en ontvangers van jouw persoonsgegevens?

Bij het verwerken van jouw persoonsgegevens zijn mensen van onze eigen organisatie en mensen van andere organisaties (onze klanten) betrokken.

De personen die jouw persoonsgegevens binnen onze organisatie ontvangen en verwerken zijn onze Consultants. Zij bekijken en verwerken jouw (persoons)gegevens en hebben contact met jou.

Als we je, in overleg met jou, voorleggen bij een potentiële werkgever of opdrachtgever, is dit veelal bij de hiervoor verantwoordelijke HR-contactpersoon en/of bij de manager die verantwoordelijk is voor de afdeling waar de vacature of interim opdracht vacant is.

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat mogelijk nadelige gevolgen heeft voor jouw privacy, zullen wij je zo snel mogelijk informeren over het incident en de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Hoe lang worden jouw (persoons)gegevens bewaard?

Wij bewaren jouw (persoons)gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens zijn verkrijgen, tenzij wettelijk verplicht is de gegevens langer te bewaren.

Als je solliciteert op een vacature of interim opdracht bewaren we jouw (persoons)gegevens zo lang dit nodig is voor de lopende procedure waarin je zit. Wanneer een procedure voor jou stopt (doordat je jezelf terugtrekt of wordt afgewezen) zullen wij jouw (persoons)gegevens binnen 4 weken vernietigen, behalve wanneer je ons toestemming geeft om jouw (persoons)gegevens te bewaren voor mogelijk interessante vacatures of interim opdrachten in de toekomst. Als je hiervoor toestemming hebt gegeven bewaren we jouw gegevens maximaal 1 jaar. Voor afloop van zo’n jaar is het mogelijk dat we je vragen of we het bewaren van jouw (persoons)gegevens met nog een jaar mogen verlengen. Als je dit verzoek niet krijgt, mag je ervan uitgaan dat jouw (persoons)gegevens uit ons systeem verwijderd worden en vernietigd worden.

Welke rechten heb je als sollicitant en hoe kun je deze uitoefenen?

Op basis van de huidige privacywetgeving (AVG) heb je de volgende rechten:

• Recht op inzage in jouw persoonsgegevens.
• Recht op verbetering/aanvulling van jouw persoonsgegevens.
• Recht van verwijdering van jouw persoonsgegevens.
• Recht op het beperken van de verwerking van jouw persoonsgegevens.
• Recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens.
• Recht op bezwaar tegen verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wanneer je gebruik wilt maken van één van deze rechten, dan kun je hiertoe een verzoek indienen bij onze privacy contactpersoon, via het volgende e-mailadres: info@qpr-online.nl. Omdat we zeker willen zijn dat degene die zegt die hij of zij is ook daadwerkelijk deze persoon is, vragen we je om bij jouw verzoek een kopie ID mee te sturen, waarop pasfoto en BSN niet zichtbaar/afgedekt zijn.

Na ontvangst van een verzoek, volgt een belangenafweging en beoordeling of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen, waarna we ernaar streven om je binnen maximaal 4 weken een reactie op jouw verzoek te geven.

Indien je niet tijdig een antwoord op je verzoek hebt ontvangen of indien het verzoek is afgewezen, kun je bezwaar maken bij via info@qpr-online.nl. Daarnaast heb je ook het recht om klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij houden ons het recht voor deze Privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wij zullen jou op passende wijze informeren over eventuele aanpassingen.
Contact / vragen

Wanneer je vragen hebt over deze Privacyverklaring, kun je contact opnemen met onze privacy contactpersoon, te bereiken via info@qpr-online.nl

Inschrijven
Schrijf u in en blijf op de hoogte van ons vacature aanbod. U kunt uw LinkedIn profiel of CV gebruiken om het formulier in te vullen.
Job Search Agent
Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.

Contact

Odette Scholten: 06-55685200
Jeroen Jutten: 06-43442891

Postadres:
Gardenierslaan 47
7314 CV Apeldoorn

W: www.qpr-online.nl
E: info@qpr-online.nl